Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Mobbing i dyskryminacja – jak przeciwdziałać jako odpowiedzialny pracodawca?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi oraz przestrzegać zasad równego traktowania. Wdrożenie procedur mających na celu zapobiegania mobbingowi, dyskryminacji, w tym molestowaniu to pierwszy krok w tworzeniu polityki przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy. Dzięki szkoleniu uzyskasz praktyczną wiedzę dopasowaną do Twojego przedsiębiorstwa. Uczestnicząc w szkoleniu,…

więcej

Czy musimy bać się RODO – jakie obowiązki na nas nakłada i jak je wypełniać?

Szkolenie prowadzą Patrycja Wasilewska oraz Katarzyna Siemion. Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się: czy jesteś zobowiązany do stosowania RODO; jakie informacje można uznać za dane osobowe i jak mogą być one wykorzystywane; kim jest Administrator danych osobowych; jakie są główne zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych; na jakich podstawach prawnych możesz…

więcej

Zamówienia bez korekty – Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku

Podmioty realizujące projekty unijne zobowiązane są do udzielania zamówień w ramach tych projektów zgodnie z odpowiednimi zasadami. Znaczna większość beneficjentów zobowiązana jest do udzielania zamówień zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a w związku…

więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto się z nimi zaprzyjaźnić?

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to program, którego celem jest gromadzenie środków uczestnika programu z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jeśli na dzień 31.12.2018 r. zatrudniałeś co najmniej 250 osób, obowiązek utworzenia PPK dotyczy w pierwszej kolejności Twojej…

więcej