POLITYKA PRYWATNOŚCI

Centrum Szkoleniowe Warszawska 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)  przekazuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Centrum Szkoleniowe Warszawska 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe Warszawska 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok (dalej jako CS Warszawska 14 lub ADO lub Administrator danych osobowych).

Mogą Państwo skontaktować się z ADO:

 • za pomocą e-maila: biuro@warszawska14.pl
 • za pomocą telefonu: 696 028 269
 • drogą pocztową: ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

 

JAKIE DANE PRZETWARZA ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych  ADO może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP;
 • dane adresowe i kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane internetowe oparte na plikach cookies (dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce plików cookies dostępnej na stronie www.warszawska14.pl

 

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ADO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

I. Informacja przeznaczona dla uczestników szkoleń:

Jeśli zawarli Państwo z ADO umowę na świadczenie usług szkoleniowych, to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie przez ADO oferty szkoleniowej, w tym przesyłanie informacji handlowo-marketingowych (o ile wyrazili Państwo w tym zakresie zgodę) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane, jednak nie później niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu
Wykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach

 

II. Informacja przeznaczona dla osób/podmiotów kierujących na szkolenia:

 Jeśli są Państwo podmiotem, który kieruje swojego pracownika lub współpracownika na szkolenie lub finansuje szkolenie, to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie przez ADO oferty handlowej, w tym przesyłanie informacji handlowo-marketingowych (o ile wyrazili Państwo w tym zakresie zgodę) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane, jednak nie później niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu
Wykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania umowy, na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach

 

III. Informacja przeznaczona dla kontrahentów ADO:

Jeśli zawarli Państwo z ADO umowę, w tym np. umowę na wynajem sali szkoleniowej, umowę świadczenia usług, umowę dostawy, umowę kupna-sprzedaży, to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie przez ADO oferty handlowej, w tym przesyłanie informacji handlowo-marketingowych (o ile wyrazili Państwo w tym zakresie zgodę) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane, jednak nie później niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu
Wykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach

 

IV. Informacja przeznaczona dla pracowników/współpracowników kontrahentów ADO ROZWIŃ:

Jeśli są Państwo pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta ADO, np. występują Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta ADO, jako osoba wyznaczona do kontaktu lub osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta, w tym czynności wynikających z zawartej przez kontrahenta z ADO umowy  to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie przez ADO oferty handlowej, w tym przesyłanie informacji handlowo-marketingowych (o ile wyrazili Państwo w tym zakresie zgodę) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane, jednak nie później niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu
Realizacja umowy zawartej przez ADO z podmiotem, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają  lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w podmiotu, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo w imieniu lub na rzecz podmiotu, który ma zawartą umowę z ADO  
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania umowy zawartej przez ADO z podmiotem, w imieniu którego lub na którego rzecz Państwo działają, na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania ofertą w/w podmiotu w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy zawartej przez ADO z podmiotem, w imieniu którego lub na którego rzecz Państwo działają, na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania ofertą w/w podmiotu w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach

 

V. Informacja przeznaczona do osób zainteresowanych ofertą ADO ROZWIŃ:

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą ADO lub podmiot, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają jest zainteresowany ofertą ADO to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie zamówionej oferty i prowadzenie korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych w celu przedstawienia konkretnej, zamówionej oferty
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają
art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest przedstawienie zamówionej przez Państwa oferty
1. Okres niezbędny do przedstawienia oferty i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego  sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);
2. Okres niezbędny do podjęcia czynności związanych z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Przedstawienie przez ADO oferty handlowej, w tym przesyłanie informacji handlowo-marketingowych (o ile wyrazili Państwo w tym zakresie zgodę) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane, jednak nie później niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

 

VI. Informacja przeznaczona do osób kontaktujących się z ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej ROZWIŃ:

Jeśli kontaktują się Państwo z ADO lub osobami działającymi z ramienia ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Kontakt w związku z zapytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja  umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają
art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest odpowiedź na Państwa zapytanie/zgłoszenie
1. Okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem/zgłoszeniem jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego  sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);
2. Okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy lub z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

 

SKĄD ADO POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

W większości przypadków ADO pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W określonych sytuacjach ADO może pozyskać Państwa dane:

 • 1) od podmiotu, w imieniu którego lub na rzecz którego Państwo działają (dotyczy w szczególności pracowników/współpracowników kontrahentów ADO); przekazywanymi danymi są najczęściej imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu;
 • 2) ze źródeł powszechnie dostępnych, w tym z rejestrów działalności gospodarczej, takich jak KRS i CEiDG.

 

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE?

Uczestnicy szkoleń Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do dokonania zgłoszenia na szkolenie lub uczestnictwa w szkoleniu. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości dokonania zgłoszenia na szkolenie lub uczestnictwa w szkoleniu. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez ADO na podstawie udzielonej zgody – podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
Osoby/podmioty kierujące na szkolenia Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy o szkolenie. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez ADO na podstawie udzielonej zgody – podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
Kontrahenci: (osoby, które mają zawarte z ADO umowy)  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez ADO na podstawie udzielonej zgody – podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
Pracownicy/współpracownicy kontrahenta/przedstawiciele kontrahenta/osoby do kontaktu/osoby wykonujące czynności w imieniu kontrahenta ADO Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez ADO na podstawie udzielonej zgody – podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
Osoby zainteresowane ofertą ADO Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu oferty i prowadzenia komunikacji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości przedstawienia oferty. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez ADO na podstawie udzielonej zgody – podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
Osoby kontaktujące się za pośrednictwem poczty elektronicznej Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie.

 

KOMU ADO  MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
  • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
 3. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 

CZY ADO ZAMIERZA PRZEKAZYWAC PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH? 

ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO?

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień ADO umożliwia kontakt:

 1. za pomocą e-maila: biuro@warszawska14.pl
 2. drogą pocztową: ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok.

 

Przysługuje Państwu również prawo:

 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 2. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem – jeśli ADO przetwarza dane na podstawie zgody.

Zgodę mogą Państwo wycofać:

  • 1) za pomocą e-maila: biuro@warszawska14.pl
  • 2) drogą pocztową: Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok.

 

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa, w tym do profilowania.

 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo ADO informuje, że z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO lub podmiotu trzeciego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.