Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Zamówienia bez korekty – Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku

Podmioty realizujące projekty unijne zobowiązane są do udzielania zamówień w ramach tych projektów zgodnie z odpowiednimi zasadami. Znaczna większość beneficjentów zobowiązana jest do udzielania zamówień zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a w związku z tym do udzielania zamówień przy zastosowaniu zasad rozeznania rynku i zasady konkurencyjności. Nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej. Przedmiotowe szkolenie przybliży uczestnikom zasady prawidłowego udzielania zamówień w ramach projektów unijnych.

Na przedmiotowym szkoleniu dowiedzą się Państwo między innymi:

  • kto i kiedy zobowiązany jest udzielać zamówień zgodnie z rozeznaniem rynku i zasadą konkurencyjności,
  • kiedy nie trzeba stosować procedur określonych w Wytycznych,
  • jak prawidłowo przeprowadzić procedurę rozeznania rynku,
  • jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zgodnie z zasadą konkurencyjności,
  • jakie dokumenty powinien przechowywać beneficjent,
  • co powinno znaleźć się w umowie o udzielenie zamówienia,
  • co powinien zawierać protokół postępowania,
  • czy i kiedy można wprowadzić zmiany do umowy,
  • jakie zmiany w zakresie procedur udzielania zamówień wprowadzono dnia 9 września 2019 r.,
  • jakie są najczęstsze błędy przy udzielaniu zamówień oraz jak ich unikać.

Informacje

Data: 2019-10-29
Cena: 500 zł netto
Zakończony

Osoba prowadząca